Unapređenje komunikacije

Kako da PR u Vašoj firmi postigne bolje rezultate
(mentorski rad)

Kako da napravite strategiju komunikacije (obuka - in house)

Kako da budete društveno odgovorna firma (obuka - in house)

Kako da PR u Vašoj firmi postigne bolje rezultate - mentorski rad

Tokom 6 meseci zajedničkog rada (ukupno 24 modula), pomoći ćemo osobi zaduženoj za PR i komunikaciju u Vašoj firmi da:

 • utvrdi trenutnu komunikacionu poziciju preduzeća, i osmisli modele razvoja
 • utvrdi jasne ciljne grupe i uspostavi model komunikacije sa njima, u skladu sa ciljevima preduzeća
 • okupi medije i ostvari kvalitetnu komunikaciju sa njima
 • osmisli konkretne PR aktivnosti na godišnjem nivou
 • uspešno i bez napora realizuje sve planirane aktivnosti
 • osmisli model interne komunikacije, i aktivnosti za poboljšanje međuljudskih odnosa
 • osmisli i realizuje ciljane društveno odgovorne aktivnosti u skladu sa smernicama Svetske banke, i kroz njih otvori mogućnost za povećanje prodaje usluga ili proizvoda preduzeća

Kako da napravite strategiju komunikacije (obuka - in house)

Tokom dvodnevnog kursa, PR ili druga osoba zadužena za komunikaciju u Vašoj firmi saznaće kako da napravi dugoročnu i kratkoročnu strategiju komunikacije, koja će:

 • biti usklađena sa strategijom i ciljevima poslovanja Vaše firme
 • biti jasno definisana ka svim stejkholderima
 • omogućiti uspešniju komunikaciju sa medijima
 • obuhvatiti i eksternu i internu komunikaciju
 • biti usmerena na poboljšanje međuljudskih odnosa u firmi
 • obuhvatiti i društveno odgovorne aktivnosti

Kako da budete društveno odgovorna firma (obuka - in house)

Kroz jednodnevni kurs o društveno odgovornom poslovanju (Corporate Social Responsibility – CSR), uz niz praktičnih primera, osobi u Vašoj firmi koju ste angažovali da se bavi društvenom odgovornošću, pomoći ćemo da sazna:

 • šta je društveno odgovorno poslovanje i koje su smernice Svetske banke za uspešan CSR
 • kada i kako krenuti u CSR aktivnosti
 • kako osmisliti CSR strategiju
 • kako pomoću CSR aktivnosti povećati prodaju (dugoročne aktivnosti, jednokratni skupovi sa dugoročnim efektom, jednokratni skupovi sa trenutnim efektom)
 • kako izmeriti efekte CSR aktivnosti
 • kakav je značaj uključivanja zaposlenih u volontiranje, i kako ih uključiti
 • kako na najbolji način prezentovati medijima CSR aktivnosti

Detaljne informacije:

Lela Saković

lela@openit.rs

064 81 70 120